Sesja Nr XXXIV Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Edward Pysiak za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Marek Kraszewski za
7 Mirosław Furczyński za
8 Diana Gibała za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Małysa za
11 Andrzej Szatan za
12 Jacek Murawski za
13 Czesław Gac za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Czesław Gac za
7 Rafał Czubak za
8 Diana Gibała za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Edward Pysiak za
12 Barbara Pucuła za
13 Mirosław Furczyński za
14 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Teresa Pankowska za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Rafał Czubak za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Małysa za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Jacek Murawski za
12 Barbara Pucuła za
13 Mirosław Furczyński za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wolanów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Jacek Murawski za
3 Edward Pysiak za
4 Teresa Pankowska za
5 Rafał Czubak za
6 Ewa Stanik za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Małysa za
9 Czesław Gac za
10 Marek Kraszewski za
11 Andrzej Szatan za
12 Diana Gibała za
13 Barbara Pucuła za
14 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Edward Pysiak za
4 Ewa Stanik za
5 Andrzej Szatan za
6 Rafał Czubak za
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Ferens za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Czesław Gac za
12 Teresa Pankowska za
13 Diana Gibała za
14 Mirosław Furczyński za
15 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce – Kolonia w Gminie Kowala w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Rafał Czubak za
3 Marek Ferens za
4 Edward Pysiak za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Teresa Pankowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Małysa za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Czesław Gac za
12 Ewa Stanik za
13 Barbara Pucuła za
14 Diana Gibała za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Ewa Stanik za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Jacek Murawski za
6 Edward Pysiak za
7 Mirosław Furczyński za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Małysa za
10 Marek Kraszewski za
11 Barbara Pucuła za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Ferens za
14 Czesław Gac za
15 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 11 d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Ewa Stanik za
6 Mirosław Furczyński za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Kraszewski za
9 Marek Ferens za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Diana Gibała za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za
14 Rafał Czubak za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 10 d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Jacek Murawski za
4 Mirosław Furczyński za
5 Diana Gibała za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Czesław Gac za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Andrzej Szatan za
12 Teresa Pankowska za
13 Edward Pysiak za
14 Ewa Stanik za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Jacek Murawski za
7 Andrzej Szatan za
8 Edward Pysiak za
9 Barbara Pucuła za
10 Marek Kraszewski za
11 Ewa Stanik za
12 Diana Gibała za
13 Czesław Gac za
14 Marek Ferens za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 2

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Mirosław Furczyński za
4 Teresa Pankowska za
5 Ewa Stanik za
6 Edward Pysiak przeciw
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Ferens za
9 Diana Gibała za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za
13 Marek Kraszewski za
14 Andrzej Szatan przeciw
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 7 c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Edward Pysiak za
4 Jacek Murawski za
5 Barbara Pucuła za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Marek Ferens za
9 Mirosław Furczyński za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Rafał Czubak za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Małysa za
14 Andrzej Szatan za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Jacek Murawski za
5 Ewa Stanik za
6 Barbara Pucuła za
7 Czesław Gac za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Diana Gibała za
10 Edward Pysiak za
11 Andrzej Szatan wstrzymał się
12 Marek Ferens za
13 Marek Małysa za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Edward Pysiak za
7 Jacek Murawski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Ferens za
11 Marek Małysa za
12 Diana Gibała za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Kraszewski za