Sesja Nr XLIII Rady Gminy Wolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLIII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLIII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Teresa Pankowska za
5 Czesław Gac za
6 Barbara Pucuła za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Kraszewski za
9 Mirosław Furczyński za
10 Rafał Czubak za
11 Marek Małysa za
12 Andrzej Szatan za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Ferens za
3 Barbara Pucuła za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Diana Gibała za
6 Rafał Czubak za
7 Edward Pysiak za
8 Mirosław Furczyński za
9 Andrzej Szatan za
10 Czesław Gac za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Jacek Murawski za

Sesja Nr XLII Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Marek Małysa za
3 Rafał Czubak za
4 Edward Pysiak za
5 Mirosław Furczyński za
6 Teresa Pankowska za
7 Andrzej Szatan za
8 Diana Gibała za
9 Barbara Pucuła za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Jacek Murawski za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Czesław Gac za
14 Marek Ferens za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Małysa za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Rafał Czubak za
7 Marek Kraszewski za
8 Diana Gibała za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Teresa Pankowska za
12 Jacek Murawski za
13 Ewa Stanik za
14 Mirosław Furczyński za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 2

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Barbara Pucuła za
8 Czesław Gac za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan przeciw
11 Jacek Murawski za
12 Marcin Ciężkowski przeciw
13 Diana Gibała za
14 Rafał Czubak za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wolanów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Teresa Pankowska za
3 Diana Gibała za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Andrzej Szatan za
7 Jacek Murawski za
8 Ewa Stanik za
9 Czesław Gac za
10 Marek Kraszewski za
11 Rafał Czubak za
12 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
13 Marek Małysa za
14 Marek Ferens za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolanów do porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Andrzej Szatan za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Małysa za
7 Jacek Murawski za
8 Teresa Pankowska za
9 Diana Gibała za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Ewa Stanik za
13 Marek Kraszewski za
14 Edward Pysiak za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Ewa Stanik za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Czesław Gac za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Ferens za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Marek Małysa za
15 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Nowe Sławno i Pod Chronówkiem.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Jacek Murawski za
3 Czesław Gac za
4 Marek Małysa za
5 Andrzej Szatan za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Ewa Stanik za
9 Diana Gibała za
10 Barbara Pucuła za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Mirosław Furczyński za
13 Teresa Pankowska za
14 Edward Pysiak za
15 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka z: „Kowalanka jako część wsi Wolanów” na „Kowalanka jako wieś”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Edward Pysiak za
8 Czesław Gac za
9 Ewa Stanik za
10 Teresa Pankowska za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Małysa za
14 Mirosław Furczyński za
15 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2022/2023 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Edward Pysiak za
3 Czesław Gac za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Andrzej Szatan za
7 Teresa Pankowska za
8 Rafał Czubak za
9 Diana Gibała za
10 Barbara Pucuła za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Małysa za
14 Marcin Ciężkowski za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022 rok”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Teresa Pankowska za
4 Edward Pysiak za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Czesław Gac za
8 Ewa Stanik za
9 Marek Małysa za
10 Marek Kraszewski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Diana Gibała za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wolanów na lata 2022-2025.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Diana Gibała za
4 Ewa Stanik za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Marek Małysa za
7 Marek Kraszewski za
8 Barbara Pucuła za
9 Rafał Czubak za
10 Jacek Murawski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Czesław Gac za
13 Edward Pysiak za
14 Teresa Pankowska za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Teresa Pankowska za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Kraszewski za
7 Jacek Murawski za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Ferens za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za
13 Ewa Stanik za
14 Edward Pysiak za
15 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Ferens za
6 Marek Kraszewski za
7 Diana Gibała za
8 Rafał Czubak za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Andrzej Szatan za
13 Czesław Gac za
14 Edward Pysiak za
15 Mirosław Furczyński za

Sesja Nr XLI Rady Gminy Wolanów z dnia 31 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Małysa za
7 Edward Pysiak za
8 Ewa Stanik za
9 Jacek Murawski za
10 Czesław Gac za
11 Andrzej Szatan za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Kraszewski za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Ferens za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Małysa za
8 Mirosław Furczyński za
9 Rafał Czubak za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Kraszewski za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Marek Ferens za
5 Marek Małysa za
6 Marek Kraszewski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Mirosław Furczyński za
9 Andrzej Szatan za
10 Rafał Czubak za
11 Jacek Murawski za
12 Czesław Gac za
13 Edward Pysiak za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Andrzej Szatan za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Małysa za
8 Jacek Murawski za
9 Mirosław Furczyński za
10 Czesław Gac za
11 Barbara Pucuła za
12 Ewa Stanik za
13 Edward Pysiak za
14 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2022.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Ewa Stanik za
4 Teresa Pankowska za
5 Marek Ferens za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Kraszewski za
9 Andrzej Szatan za
10 Edward Pysiak za
11 Jacek Murawski za
12 Barbara Pucuła za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Marek Małysa za
5 Barbara Pucuła za
6 Rafał Czubak za
7 Jacek Murawski za
8 Marek Kraszewski za
9 Andrzej Szatan za
10 Edward Pysiak za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Mirosław Furczyński za
13 Marek Ferens za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej POŻYTECZNI.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Czesław Gac za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Ferens za
9 Mirosław Furczyński za
10 Marek Kraszewski za
11 Marek Małysa za
12 Jacek Murawski za
13 Rafał Czubak za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Andrzej Szatan za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Czesław Gac za
7 Mirosław Furczyński za
8 Jacek Murawski za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Rafał Czubak za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Kraszewski za
13 Marek Małysa za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Kraszewski za
2 Jacek Murawski za
3 Marek Małysa za
4 Mirosław Furczyński za
5 Marek Ferens za
6 Barbara Pucuła za
7 Teresa Pankowska za
8 Rafał Czubak za
9 Czesław Gac za
10 Andrzej Szatan za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Edward Pysiak za
13 Marcin Ciężkowski za

Sesja Nr XL Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XL sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XL sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Ferens za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Rafał Czubak za
7 Marek Kraszewski za
8 Marek Małysa za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Jacek Murawski za
11 Mirosław Furczyński za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za
14 Andrzej Szatan za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 29. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Ewa Stanik za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Czesław Gac za
5 Edward Pysiak za
6 Jacek Murawski za
7 Rafał Czubak za
8 Barbara Pucuła za
9 Diana Gibała za
10 Mirosław Furczyński za
11 Teresa Pankowska za
12 Marek Małysa za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Kraszewski za
15 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 28. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Ferens za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Kraszewski za
7 Andrzej Szatan za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Barbara Pucuła za
10 Czesław Gac za
11 Jacek Murawski za
12 Teresa Pankowska za
13 Diana Gibała za
14 Marcin Ciężkowski za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Ewa Stanik za
6 Diana Gibała za
7 Teresa Pankowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Jolanta Gutkowska za
10 Edward Pysiak za
11 Barbara Pucuła za
12 Czesław Gac za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Andrzej Szatan za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Edward Pysiak za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Diana Gibała za
6 Teresa Pankowska za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
11 Ewa Stanik za
12 Czesław Gac za
13 Marek Kraszewski za
14 Rafał Czubak za
15 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Mirosław Furczyński za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Małysa za
6 Marek Ferens za
7 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
8 Czesław Gac za
9 Jacek Murawski za
10 Diana Gibała za
11 Teresa Pankowska za
12 Andrzej Szatan za
13 Edward Pysiak za
14 Barbara Pucuła za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Barbara Pucuła za
3 Edward Pysiak za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Mirosław Furczyński za
6 Andrzej Szatan za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Teresa Pankowska za
10 Rafał Czubak za
11 Diana Gibała za
12 Ewa Stanik za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2022 – 2026”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Marek Ferens za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Andrzej Szatan za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Teresa Pankowska za
8 Ewa Stanik za
9 Jacek Murawski za
10 Marek Kraszewski za
11 Rafał Czubak za
12 Czesław Gac za
13 Mirosław Furczyński za
14 Barbara Pucuła za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Marek Małysa za
5 Marek Kraszewski za
6 Edward Pysiak za
7 Andrzej Szatan za
8 Teresa Pankowska za
9 Jacek Murawski za
10 Ewa Stanik za
11 Diana Gibała za
12 Czesław Gac za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Barbara Pucuła za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Marek Ferens za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Małysa za
7 Ewa Stanik za
8 Teresa Pankowska za
9 Andrzej Szatan za
10 Diana Gibała za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za
14 Jacek Murawski za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach „Senior +”.

Głosowało: 1

Głosowało ZA: 0

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0


Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Ewa Stanik za
6 Edward Pysiak za
7 Marek Kraszewski za
8 Mirosław Furczyński za
9 Andrzej Szatan za
10 Jacek Murawski za
11 Rafał Czubak za
12 Marek Małysa za
13 Czesław Gac za
14 Jolanta Gutkowska za
15 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Marek Ferens za
5 Rafał Czubak za
6 Diana Gibała za
7 Ewa Stanik za
8 Marek Małysa za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Edward Pysiak za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 17. Głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Marek Małysa za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Czesław Gac za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Kraszewski za
7 Andrzej Szatan za
8 Ewa Stanik za
9 Mirosław Furczyński za
10 Diana Gibała za
11 Teresa Pankowska za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Jacek Murawski za
14 Barbara Pucuła za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Teresa Pankowska za
3 Edward Pysiak za
4 Diana Gibała za
5 Marek Małysa za
6 Rafał Czubak za
7 Ewa Stanik za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Andrzej Szatan za
12 Barbara Pucuła za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Mirosław Furczyński za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r. (hospicjum).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Diana Gibała za
3 Marek Ferens za
4 Marek Małysa za
5 Edward Pysiak za
6 Mirosław Furczyński za
7 Czesław Gac za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Ewa Stanik za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Teresa Pankowska za
13 Rafał Czubak za
14 Barbara Pucuła za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r. (WTZ).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Rafał Czubak za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Ferens za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Mirosław Furczyński za
10 Marek Kraszewski za
11 Andrzej Szatan za
12 Edward Pysiak za
13 Jacek Murawski za
14 Czesław Gac za
15 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2022 r. (Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Diana Gibała za
4 Marek Ferens za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Czesław Gac za
7 Teresa Pankowska za
8 Mirosław Furczyński za
9 Rafał Czubak za
10 Ewa Stanik za
11 Marek Kraszewski za
12 Barbara Pucuła za
13 Edward Pysiak za
14 Jacek Murawski za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Małysa za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Rafał Czubak za
7 Edward Pysiak za
8 Teresa Pankowska za
9 Marek Kraszewski za
10 Ewa Stanik za
11 Mirosław Furczyński za
12 Andrzej Szatan za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Ferens za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Czesław Gac za
12 Mirosław Furczyński za
13 Barbara Pucuła za
14 Marek Małysa za
15 Edward Pysiak za

Sesja Nr XXXIX Rady Gminy Wolanów z dnia 13 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXIX sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXIX sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Jacek Murawski za
4 Andrzej Szatan za
5 Barbara Pucuła za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Ewa Stanik za
9 Edward Pysiak za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Marek Ferens za
13 Mirosław Furczyński za
14 Marek Kraszewski za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Czesław Gac za
4 Diana Gibała za
5 Edward Pysiak za
6 Ewa Stanik za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Marek Ferens za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za
13 Rafał Czubak za
14 Jacek Murawski za
15 Teresa Pankowska za

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVIII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVIII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Marek Małysa za
4 Diana Gibała za
5 Rafał Czubak za
6 Mirosław Furczyński za
7 Barbara Pucuła za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Jacek Murawski za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Kraszewski za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Czesław Gac za
14 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Mirosław Furczyński za
5 Edward Pysiak za
6 Ewa Stanik za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Marek Małysa za
12 Barbara Pucuła za
13 Marek Ferens za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Barbara Pucuła za
3 Andrzej Szatan za
4 Edward Pysiak za
5 Marek Ferens za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Kraszewski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Diana Gibała za
12 Ewa Stanik za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Małysa za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Mirosław Furczyński za
4 Teresa Pankowska za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Diana Gibała za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Rafał Czubak za
12 Ewa Stanik za
13 Marek Ferens wstrzymał się
14 Marcin Ciężkowski za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Edward Pysiak za
3 Jacek Murawski za
4 Marek Małysa za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Diana Gibała za
9 Marek Kraszewski za
10 Rafał Czubak za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Ferens za
13 Teresa Pankowska za
14 Czesław Gac za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Czesław Gac za
2 Jacek Murawski za
3 Teresa Pankowska za
4 Barbara Pucuła za
5 Andrzej Szatan za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Marek Kraszewski za
8 Ewa Stanik za
9 Rafał Czubak za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Diana Gibała za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Andrzej Szatan za
3 Teresa Pankowska za
4 Diana Gibała za
5 Jacek Murawski za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Barbara Pucuła za
8 Rafał Czubak za
9 Mirosław Furczyński za
10 Edward Pysiak za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Małysa za
13 Marek Kraszewski za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Ferens za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Czesław Gac za
5 Mirosław Furczyński za
6 Ewa Stanik za
7 Diana Gibała za
8 Jacek Murawski za
9 Rafał Czubak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Małysa za
13 Edward Pysiak za
14 Andrzej Szatan za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Rafał Czubak za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Małysa za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Marek Ferens za
10 Marek Kraszewski za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Ewa Stanik za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 3

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Kraszewski za
5 Teresa Pankowska za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marek Ferens za
8 Czesław Gac za
9 Andrzej Szatan wstrzymał się
10 Diana Gibała za
11 Jacek Murawski za
12 Ewa Stanik wstrzymał się
13 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
14 Mirosław Furczyński za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Marek Ferens za
3 Diana Gibała za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Marek Małysa za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Ewa Stanik za
8 Andrzej Szatan za
9 Teresa Pankowska za
10 Rafał Czubak za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za
14 Czesław Gac za
15 Jacek Murawski za

Sesja Nr XXXVII Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Barbara Pucuła za
3 Mirosław Furczyński za
4 Diana Gibała za
5 Teresa Pankowska za
6 Marek Kraszewski za
7 Czesław Gac za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Małysa za
10 Edward Pysiak za
11 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Diana Gibała za
4 Jacek Murawski za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Małysa za
7 Edward Pysiak za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chruślice oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 420 i 421.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Czesław Gac za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Kraszewski za
8 Teresa Pankowska za
9 Mirosław Furczyński za
10 Edward Pysiak za
11 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zabłocie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 384.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Małysa za
4 Czesław Gac za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Diana Gibała za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Rafał Czubak za
11 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolanów gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 269/1.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Edward Pysiak za
4 Marek Ferens za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Czesław Gac za
8 Barbara Pucuła za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Kraszewski za
11 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garno.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Małysa za
3 Rafał Czubak za
4 Marek Ferens za
5 Marek Kraszewski za
6 Jacek Murawski za
7 Barbara Pucuła za
8 Edward Pysiak za
9 Diana Gibała za
10 Czesław Gac za
11 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolanów.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Rafał Czubak za
4 Edward Pysiak za
5 Marek Ferens za
6 Marek Małysa za
7 Czesław Gac za
8 Barbara Pucuła za
9 Jacek Murawski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Kraszewski za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Diana Gibała za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Czesław Gac za
5 Marek Ferens za
6 Edward Pysiak za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Małysa za
10 Mirosław Furczyński za
11 Diana Gibała za

Sesja Nr XXXVI Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Barbara Pucuła za
4 Teresa Pankowska za
5 Jacek Murawski za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Małysa za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Ferens za
10 Czesław Gac za
11 Mirosław Furczyński za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Teresa Pankowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Kraszewski za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Małysa za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Czesław Gac za
10 Marek Ferens za
11 Mirosław Furczyński za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/186/202 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2020 roku.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Małysa za
4 Edward Pysiak za
5 Barbara Pucuła za
6 Teresa Pankowska za
7 Marek Ferens za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Jacek Murawski za
13 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Rafał Czubak za
5 Jacek Murawski za
6 Diana Gibała za
7 Marek Ferens za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Ewa Stanik za
11 Edward Pysiak za
12 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Małysa za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Marek Ferens za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Rafał Czubak za
9 Barbara Pucuła za
10 Czesław Gac za
11 Jacek Murawski za
12 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Czesław Gac za
3 Marek Małysa za
4 Rafał Czubak za
5 Ewa Stanik za
6 Teresa Pankowska za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Edward Pysiak za
10 Jacek Murawski za
11 Marek Ferens za
12 Mirosław Furczyński za
13 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Marek Ferens za
4 Ewa Stanik za
5 Teresa Pankowska za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Edward Pysiak za
13 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Marek Małysa za
3 Marek Ferens za
4 Barbara Pucuła za
5 Czesław Gac za
6 Edward Pysiak za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Teresa Pankowska za
11 Mirosław Furczyński za
12 Ewa Stanik za
13 Jolanta Gutkowska za

Sesja Nr XXXV Rady Gminy Wolanów z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXV sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Edward Pysiak za
5 Jacek Murawski za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Diana Gibała za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Marek Ferens za
11 Andrzej Szatan za
12 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Jacek Murawski za
4 Andrzej Szatan za
5 Edward Pysiak za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Małysa za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Ferens za
12 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Mirosław Furczyński za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Ferens za
7 Diana Gibała za
8 Edward Pysiak za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Czesław Gac za
4 Andrzej Szatan za
5 Jacek Murawski za
6 Marek Kraszewski za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Małysa za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce- Kolonia w Gminie Kowala i w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Marek Ferens za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Diana Gibała za
5 Teresa Pankowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Marek Małysa za
12 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Marek Małysa za
7 Marek Kraszewski za
8 Edward Pysiak za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Kraszewski za
6 Diana Gibała za
7 Marek Ferens za
8 Marek Małysa za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 10

Głosowało PRZECIW: 1

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Edward Pysiak za
5 Jacek Murawski za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
8 Marek Ferens za
9 Andrzej Szatan przeciw
10 Czesław Gac za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 r.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Kraszewski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Czesław Gac za
12 Mirosław Furczyński za
13 Edward Pysiak za

Sesja Nr XXXIV Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Edward Pysiak za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Marek Kraszewski za
7 Mirosław Furczyński za
8 Diana Gibała za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Małysa za
11 Andrzej Szatan za
12 Jacek Murawski za
13 Czesław Gac za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Czesław Gac za
7 Rafał Czubak za
8 Diana Gibała za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Edward Pysiak za
12 Barbara Pucuła za
13 Mirosław Furczyński za
14 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Teresa Pankowska za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Rafał Czubak za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Małysa za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Jacek Murawski za
12 Barbara Pucuła za
13 Mirosław Furczyński za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wolanów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Jacek Murawski za
3 Edward Pysiak za
4 Teresa Pankowska za
5 Rafał Czubak za
6 Ewa Stanik za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Małysa za
9 Czesław Gac za
10 Marek Kraszewski za
11 Andrzej Szatan za
12 Diana Gibała za
13 Barbara Pucuła za
14 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Edward Pysiak za
4 Ewa Stanik za
5 Andrzej Szatan za
6 Rafał Czubak za
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Ferens za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Czesław Gac za
12 Teresa Pankowska za
13 Diana Gibała za
14 Mirosław Furczyński za
15 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce – Kolonia w Gminie Kowala w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Rafał Czubak za
3 Marek Ferens za
4 Edward Pysiak za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Teresa Pankowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Małysa za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Czesław Gac za
12 Ewa Stanik za
13 Barbara Pucuła za
14 Diana Gibała za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Ewa Stanik za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Jacek Murawski za
6 Edward Pysiak za
7 Mirosław Furczyński za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Małysa za
10 Marek Kraszewski za
11 Barbara Pucuła za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Ferens za
14 Czesław Gac za
15 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 11 d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Ewa Stanik za
6 Mirosław Furczyński za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Kraszewski za
9 Marek Ferens za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Diana Gibała za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za
14 Rafał Czubak za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 10 d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Jacek Murawski za
4 Mirosław Furczyński za
5 Diana Gibała za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Czesław Gac za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Andrzej Szatan za
12 Teresa Pankowska za
13 Edward Pysiak za
14 Ewa Stanik za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Jacek Murawski za
7 Andrzej Szatan za
8 Edward Pysiak za
9 Barbara Pucuła za
10 Marek Kraszewski za
11 Ewa Stanik za
12 Diana Gibała za
13 Czesław Gac za
14 Marek Ferens za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2020 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 2

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Mirosław Furczyński za
4 Teresa Pankowska za
5 Ewa Stanik za
6 Edward Pysiak przeciw
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Ferens za
9 Diana Gibała za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za
13 Marek Kraszewski za
14 Andrzej Szatan przeciw
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 7 c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Edward Pysiak za
4 Jacek Murawski za
5 Barbara Pucuła za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Marek Ferens za
9 Mirosław Furczyński za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Rafał Czubak za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Małysa za
14 Andrzej Szatan za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Jacek Murawski za
5 Ewa Stanik za
6 Barbara Pucuła za
7 Czesław Gac za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Diana Gibała za
10 Edward Pysiak za
11 Andrzej Szatan wstrzymał się
12 Marek Ferens za
13 Marek Małysa za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Edward Pysiak za
7 Jacek Murawski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Ferens za
11 Marek Małysa za
12 Diana Gibała za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Kraszewski za