Sesja Nr XLII Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Marek Małysa za
3 Rafał Czubak za
4 Edward Pysiak za
5 Mirosław Furczyński za
6 Teresa Pankowska za
7 Andrzej Szatan za
8 Diana Gibała za
9 Barbara Pucuła za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Jacek Murawski za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Czesław Gac za
14 Marek Ferens za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Małysa za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Rafał Czubak za
7 Marek Kraszewski za
8 Diana Gibała za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Teresa Pankowska za
12 Jacek Murawski za
13 Ewa Stanik za
14 Mirosław Furczyński za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 2

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Barbara Pucuła za
8 Czesław Gac za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan przeciw
11 Jacek Murawski za
12 Marcin Ciężkowski przeciw
13 Diana Gibała za
14 Rafał Czubak za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Wolanów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2023.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Teresa Pankowska za
3 Diana Gibała za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Andrzej Szatan za
7 Jacek Murawski za
8 Ewa Stanik za
9 Czesław Gac za
10 Marek Kraszewski za
11 Rafał Czubak za
12 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
13 Marek Małysa za
14 Marek Ferens za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolanów do porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Andrzej Szatan za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Małysa za
7 Jacek Murawski za
8 Teresa Pankowska za
9 Diana Gibała za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Ewa Stanik za
13 Marek Kraszewski za
14 Edward Pysiak za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Ewa Stanik za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Czesław Gac za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Ferens za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Marek Małysa za
15 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Nowe Sławno i Pod Chronówkiem.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Jacek Murawski za
3 Czesław Gac za
4 Marek Małysa za
5 Andrzej Szatan za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Ewa Stanik za
9 Diana Gibała za
10 Barbara Pucuła za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Mirosław Furczyński za
13 Teresa Pankowska za
14 Edward Pysiak za
15 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej rodzaju miejscowości Kowalanka z: „Kowalanka jako część wsi Wolanów” na „Kowalanka jako wieś”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Edward Pysiak za
8 Czesław Gac za
9 Ewa Stanik za
10 Teresa Pankowska za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Małysa za
14 Mirosław Furczyński za
15 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2022/2023 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Edward Pysiak za
3 Czesław Gac za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Andrzej Szatan za
7 Teresa Pankowska za
8 Rafał Czubak za
9 Diana Gibała za
10 Barbara Pucuła za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Małysa za
14 Marcin Ciężkowski za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2022 rok”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Teresa Pankowska za
4 Edward Pysiak za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Czesław Gac za
8 Ewa Stanik za
9 Marek Małysa za
10 Marek Kraszewski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Diana Gibała za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wolanów na lata 2022-2025.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Diana Gibała za
4 Ewa Stanik za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Marek Małysa za
7 Marek Kraszewski za
8 Barbara Pucuła za
9 Rafał Czubak za
10 Jacek Murawski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Czesław Gac za
13 Edward Pysiak za
14 Teresa Pankowska za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Teresa Pankowska za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Kraszewski za
7 Jacek Murawski za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Ferens za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za
13 Ewa Stanik za
14 Edward Pysiak za
15 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Ferens za
6 Marek Kraszewski za
7 Diana Gibała za
8 Rafał Czubak za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Andrzej Szatan za
13 Czesław Gac za
14 Edward Pysiak za
15 Mirosław Furczyński za